1.számú melléklet
Somberek Község Önkormányzat
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2009. december 31.
ezer forintban adatok e Ft-ban
ESZKÖZÖK 2008. 12.31.-én 2009. 12.31.-én Változás
%-a
FORRÁSOK 2008. 12.31.-én 2009. 12.31.-én
  állományi érték     állományi érték
1 3 4 5 1 3 4
 I. Immateriális javak  628 628 1,0   1. Induló tőke  69 604 69 604
II. Tárgyi eszközök 2 518 733 2 385 580 0,9   2. Tőkeváltozások  2 641 009 2 506 463
Ingatlanok és a kapcsolódoó vagyoni értékű jogok 2 466 639 2 323 945    D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN  2 710 613 2 576 067
Gépek, berendezések és felszerelések 40 171 42 784   a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány 107 939 152 412
Járművek 11 923 18 851    1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)  107 939 44 473
III.Befektetett pénzügyi eszközök 1 415 1 415    2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)   107 939
Tartósan adott kölcsönök 1 415 1 415   E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 107 939 152 412
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 183 882 183 882    II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen  2 476 3 565
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  2 704 658 2 571 505   4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 476 3 565
 I. Készletek         Ebből:   - helyi adóból származó túlfizetés 706 899
 II. Követelések öszesen  8 431 8 127                 - következő évet terhelő kötelezettség 214 233
      1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 821                   - rövid lej.kötelezettség 18  
      2. Adósok 7 610 8 127                 - ktgv-el szembeni kötelezettségek 1 531 2 429
 III. Értékpapírok                      - egyéb     
 IV. Pénzeszközök 111 747 156 220        
 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások  5 974 5 974   III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások  9 782 9 782
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN   126 152 170 321   F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN  12 258 13 347
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  2 830 810 2 741 826   FORRÁSOK ÖSSZESEN   2 830 810 2 741 826