2. sz. melléklet
Somberek Község Önkormányzatának 2010. I. félévi beszámolójának pénzforgalmi mérlege
(ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK 2010. év költségvetési tervjavaslat KIADÁSOK 2010. év költségvetési tervjavaslat
       
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 127 856 127 856 62 137 I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai  554 909 565 773 246 847
  1. Intézményi működési bevételek 29 730 29 730 13 638   Személyi jellegű kiadások 190 466 190 466 116 982
  2.    Önkorm.saját működési bevétele         Munkaadókat terhelő kiadások 50 036 50 036 30 547
  2.1. Helyi adók 20 800 20 800 11 156   Dologi kiadások 144 585 149 758 61 795
  Iparűzési adó 12 100 12 100 6 777   Egyéb folyó kiadások 2 317 2 317 1 745
  Vállalkozók kommunális adója 600 600 284   Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások 20 830 20 830 5 058
  Magánszemély kommunális adója 8 100 8 100 4 095   Működési pénzeszköz átadás 5 160 5 310 3 322
          Egyéb, pénzforgalmo nélküli kiadás 115 515 105 846  
  2.2. Átengedett központi adók 77 126 77 126 36 096   Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés)  0    
  Személyi jövedelemadó    helyben maradó része 50 126 50 126 27 218   Költségvetési szervnek folyósaított támoatás 26 000 26 000 12 031
  SZJA normatív módon          Kölcsön nyújtása   210 210
  Gépjárműadó 27 000 27 000 8 878   Felhalmozási pénzeszköz átadás   15 000 15 157
  2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 200 200 1 247        
  Bírságok, pótlékok 200 200 1 247          
  Egyéb sajátos működési bevétel        II. Felhalmozási, felújítási  kiadások 53 616 57 616 15 411
II. TÁMOGATÁSOK 181 474 195 439 115 903        
  1. Önkorm. költségvetési támogatása 181 474 195 439 115 903   Felhalmozási kiadások      
  1.1. Normatív támogatások 165 241 165 241 89 083   Felújítás 23 625 27 625 12 559
  1.2. Központosított támogatások 16 233 30 198 26 820   Beruházás 24 460 24 460 2 852
              Áfa 5 531 5 531  
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK    704 744        
  1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   704 744        
  2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei              
  3. Pénzügyi befektetések bevételei              
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 142 975 143 170 41 978        
  1. Működési célú támogatásértékű bevételek 121 691 121 886 41 978        
     - ebből OEP-től átvett pénzeszköz                    
  2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek  21 284 21 284   III. Hitelek  0 0 0
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK              
  1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről         Tőketörlesztés      
  2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről           -     fejlesztési      
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE     887   - működési      
VII. HITELEK 0 0 0        
  1. Likviditási célú hitel              
  Működési hitel              
  2. Felhalmozási célú hitel        IV. Tartalék 0 0  
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 156 220 156 220 -8 845   Céltartalék      
  1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 156 220 156 220     Céltartalék polgármesteri keretre      
  2. Egyéb finanszírozás bevételei     -8 845 V.  Pénzforgalom nélküli bevételek     -22 956
          Egyéb finanszírozás kiadások     -22 956
      BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 608 525 623 389 212 804 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 608 525 623 389 239 302
Pénzkészlet egyeztetés
Kezdő pénzkészlet 156 220
Bevételek mindösszesen 212 804
Kiadások mindösszesen 239 302
Záró pénzkészlet 129 722