Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
   

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület

 11/2008. (IV.12.)rendelete az ebtartásról

A rendelet hatálya


1.§ Ez a rendelet Somberek község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más személyekre (továbbiakban: tulajdonos) terjed ki.

Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás


2.§ A tulajdonos nyilvántartásba vétel végett köteles Somberek és Görcsönydoboka Községek körjegyzőjének írásban vagy szóban 30 napon belül bejelenteni:
a) a 3 hónapos kort elért ebet,
b) a már bejelentett tulajdonos személyének változását (pl.: adásvétel és ajándékozás),
c) a más településről behozott ebet,
d) a tulajdonos lakásváltozását.

3.§ Az eb elhullását, elidegenítését, végleges elszállítását az eb nyilvántartásból való törlése végett 30 napon belül, eltűnését pedig 3 napon belül be kell jelenteni Somberek és Görcsönydoboka Községek körjegyzőjének.

 

Ebtartási szabályok


5.§ (1) A bejelentett és nyilvántartásba vett ebet évenként egyszer külön értesítésben közölt napon a hatósági állatorvosnak be kell mutatni.

(2) A hatósági állatorvos vagy az állat-egészségügyi szakhatóság által megbízott állatorvos köteles :
a) a bemutatott ebet megvizsgálni és veszettség ellen védőoltásban részesíteni,
b) az oltás megtörténtét, valamint az eb fertőző betegségtől való mentességét igazolni.

(3) Ha a bemutatott eb fertőző betegségben szenved, a hatósági állatorvos a rendelet további részében foglalat közegészségügyi szabályok, valamint a vonatkozó állategészségügyi előírások szerint köteles eljárni.

(4) A vizsgálatért és kötelező védőoltásért az ebtulajdonos külön jogszabályban megállapított díjat köteles fizetni.

(5) A község területén harci ebet tartani tilos.

6.§ (1) Közterületen, többlakásos lakóházak közös használatú részein és udvarán az ebet a szokásos méretű pórázon kell vezetni. Társasági ebek kivételével minden ebet zárt szájkosárral kell ellátni.

(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

7.§ Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról, hogy az eb a gyalogjárdát, a nyilvános parkot, a lakóház közös használatú területét ne szennyezze. Az eb által e területen okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az ebtulajdonos, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.

8.§ Harapós vagy támadó természetű ebet a nap minden szakában csak kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon szabad tartani. A telek , ház ,(lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát (pl.: harapós kutya ) szembetűnően kell elhelyezni.

9.§ (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni :
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe, élelmiszer feldolgozó
üzembe, élelmiszer raktárba,
b) oktatási , egészségügyi, társadalmi, művelődési intézmények területére,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d) játszótérre,

(2) A fenti tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a vakvezető, a rendőrségi és az őr ebekre.
10.§ Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.

11.§  Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani , hogy az eb :
a) a házban, vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,
b) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

12.§ 2009. január 1. napjától Somberek Község közigazgatási területének közterületein ebtulajdonosoknak, ebtartóknak kizárólag a 14/A § (1) bekezdésében meghatározott biztonságos egyedi azonosítóval (mikrochip-pel) megjelölt ebet lehet sétáltatni. Az önkormányzat ezzel megbízott dolgozója jogosult ellenőrizni azt, hogy a közterületen sétáltatott eb mikrochip-pel meg van-e jelölve. E rendelet alkalmazásában mikrochip a 11784 ISO szabványnak, vagy a 11785 ISO szabvány A. mellékletében foglaltaknak megfelelő elektronikus azonosító rendszer, amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas.

 

Állatvédelmi szabályok


13.§ (1) Az ebtulajdonos köteles az ebet megfelelő módon tartani, gondozni, megbetegedése esetén gyógyításáról gondoskodni. Az ebet kínozni tilos.

(2) Ha az ebtulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles elhelyezéséről gondoskodni.

 

Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások


14.§ (1) Somberek Község Önkormányzata gondoskodik a gazdátlan és kóbor ebek befogásáról és elszállításáról.

(2) A befogott eb tartási költségei a tulajdonost terhelik. A befogott ebet a tulajdonos 6 napon belül kiválthatja. A határidőben ki nem váltott ebeket-veszettség elleni oltás, bélférgesség elleni kezelés után- az önkormányzat értékesítheti, menhelyre viheti, ellenkező esetben ki kell irtani.

(3) A befogott és a mohácsi állatmenhelyen leadott ebek után nem kell kiváltási díjat fizetni abban az esetben, ha azokat új gazdánál helyezi el a Mohácsi Városvédő és Városszépítő Egyesület Állatvédő Tagozata.

(4) A befogott ebek kiváltási díja ebenként 3.000.-Ft.

 

Az ebek biztonságos egyedi azonosítása

 15 § (1) Az ebek biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés jelenti. Az elektronikus azonosító rendszer (mikrochip, transzponder) a 17/A.§ (1) bekezdésében meghatározott, rögzített és elektronikusan tárolt adatok ebhez való kapcsolására szolgál.

 

(2) Minden 2008. január 1. után született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az eb tulajdonosa/tartója az eb 3 hónapos életkorának betöltése után, legkésőbb az eb 6 hónapos életkorának eléréséig köteles mikrochip behelyezésével biztosítani.

 

(3) A 2008. január 1.-je előtt született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az állat tulajdonosa/tartója köteles legkésőbb az eb 2008. évben esedékessé váló veszettség elleni védőoltásának beadásáig, illetve a beadásakor mikrochip behelyezésével biztosítani.

 

(4) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes európai állatútlevél kiváltása miatt, vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével korábban egyedileg már megjelölték, úgy a tulajdonos legkésőbb az eb tárgyévben esedékessé váló veszettség elleni védőoltásának beadásakor az eb mikrochipes megjelöléséről köteles a jogosult állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.

 

(5) A mikrochipnek az ebekbe történő beültetését kizárólag az arra jogosult állatorvos végezheti. A regisztrálást ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni.

 

 

 

Közegészségügyi szabályok


16.§ Az ebtulajdonos köteles:

a) ebét egészségügyi szempontból megfelelő körülmények között tartani, külső élősködők észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni
b) a bélférgesség gyanúját az állatorvosnak bejelenteni és ha az eb galandféreggel fertőzöttnek bizonyul, annak gyógykezeléséről gondoskodni.

17.§ (1) Aktív gümőkorban szenvedő személy környezetében élő ebet a környezetvizsgálatot végző orvos köteles bejelenteni a hatósági állatorvosnak, aki az eben köteles gümőkorra irányuló vizsgálatot végezni (végeztetni).

(2) A hatósági állatorvos elrendelheti az undort keltő betegségben szenvedő eb gyógykezelését, vagy kiirtását.

18.§ Eb által okozott embermarást, valamint veszettségre gyanús eb észlelését azonnal jelenteni kell az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak és/vagy a hatósági állatorvosnak.

 

Adatkezelés

 9 § (1) Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége – e rendeletben szabályozottak szerint- a bejelentett ebekről elektronikus formában is az alábbi tartalommal nyilvántartást vezet, amit szabálysértési hatóság, vagy az erre a jogszabályok által feljogosított szervezet felhasznál:
a.)                        az eb-tartó adatai (név, lakcím, személyi azonosító)
b.)                        az eb azonosítási adatai (faja, fajtája, ivara, születési éve, egyedi azonosításra szolgáló adatok, az állat testébe helyezett mikrochip azonosító száma)
c.) veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontja.

 

 (2) A jelen rendelet hatálya alá tartozó ebek esetében a 14/A.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti beültetésre kerülő mikrochip megjelöléséhez kapcsolódóan a 2.§ és a 17/A.§ (1) bekezdésében felsorolt adatok rögzítését, kezelését, és továbbítását rendeli el.

 

(3) A rendeletben szabályozott adatkezelési feladatokat az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell ellátni.

 

(4) Az adatkezelő a kezelt adatokat az Adatvédelmi szabályzat szerint az alábbi feladatok ellátáshoz használja fel:
a.)                        kötelező védőoltások és szűrővizsgálatok határidőben történő elvégzésének az ellenőrzése;
b.)                        az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az állattartó számára;
c.) a szabálysértő állattartók azonosítása;
d.)                        állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás;
e.)                        veszettség elleni védőoltás meglétének a dokumentálása, kiemelten a kutyatámadások esetét.

 

(5) A személyes adatok kezelésében érintettek jogai, illetve azok érvényesítése a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak, valamint az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint történik.

 

(6) A mikorchippel megjelölt állatok adatainak, valamint az ebek veszettség elleni védőoltására vonatkozó adatok nyilvántartása érdekében az Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint együttműködik a Magyar Állatorvosi Kamarával.

 

Szabálysértési rendelkezés

 

20.§ E rendeletben, valamint a külön jogszabályban meghatározott „állatkínzás, köztisztasági, közegészségügyi, állategészségügyi, veszélyeztetés kutyával, állatbetegség elleni védekezés elmulasztása” szabálysértéseken túlmenően szabálysértést követ el, és 20.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki az e rendeletben foglalt kötelezettségeket, tilalmakat megszegi:

 

a)         elmulasztja a 2.§ szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését,
b)         a 9.§ (1) bekezdésében felsorolt helyekre ebet bevisz vagy beenged,
c)          az ebnek lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben, közösségi helyiségeiben, közös használatra szolgáló területein való tartására, közterületen történő vezetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be (6.§ (1) bekezdés),
d)         a bekerítetlen telken való tartás előírásait megszegi (6.§ (3) bekezdés),
e)         a felügyelete alatt lévő állat közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik         (7.§),
f)           az eb kötelező mikrochippel történő ellátásáról nem gondoskodik (14/A.§ (1)-(4) bekezdés).

 

Vegyes rendelkezések


21.§ E rendelet alapján indult eljárásokban a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a 18.§ alapján indult eljárásokban a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

22.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                               Csoboth Tamás
        körjegyző                                                         polgármesterJelen rendelet Somberek községben 2008. április 12. napján kábeltelevizión keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2008. április 12.

                                                       Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna
                                                               körjegyző

 

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119