Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
   

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület
16/2005.(X.07.)rendelete
 

a Sombereki Általános és Művészeti Iskolában alkalmazandó térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól.
a 18/2007.(XII.22.)számú rendelettel egységes szerkezetben.
 

 Somberek Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv. (a továbbiakban: Kt.102.§.(2)bekezdés b. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 117.§.(4)bekezdésében foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:
 

A rendelet hatálya

 *1.§.
A rendelet hatálya az önkormányzati fenntartású és működtetett és ezen intézménnyel tanulói jogviszonyban álló és alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulókra terjed ki.
 

 Az ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások

*1/A.§.
(1) A Kt.114.§(1)bekezdésének b.)pontjának elsőtől az ötödik fordulatában meghatározott ingyenes tanórán kívüli foglalkozások mellett az iskolai költségvetésben meghatározott keretek között ingyenes tanórán kívüli foglalkozások mellett az iskolai költségvetésben meghatározott keretek között ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként szervezhetők meg azok a diákkörök (Kt.53.§.(2)bekezdésének b.)pontja), amelyekben a tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el, illetőleg amelyeknek célja az általános iskolába járó tanulók középiskolai tanulmányainak előkészítése.
 

(2) Ingyen vehet részt a tanuló az iskola által szervezett kulturális vetélkedőn.
 

(3) Ingyenesesen veheti igénybe a tanuló az iskolai oktatás valamennyi évfolyamán a napközis foglalkozást és a tanulószobai ellátást.
 

 Térítési díj és tandíj fizetési kötelezettség mértéke
 

 *2.§.
(1) A Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zeneművészeti ágon a térítési díj fizetési kötelezettség mértéke – 18 éven aluli tanulók esetén – a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának.
 

a.)  8,0 %-a    4,51 tanulmányi átlag felett
b.)
  8,2 %-a 3,5 - 4,5 tanulmányi átlagig
c.)
  8,4 %-a 3,5 tanulmányi átlag alatt.
 

 (2) A Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfoku Művészetoktatási Intézményben zeneművészeti ágon a térítés i díj fizetési kötelezettség mértéke – 18 éven felüli tanulók esetén – a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
 

a.)  15 %-a 4,51 tanulmányi átlag felett,
b.)
  20 % 3,50-4,50 tanulmányi átlagig,
c.)
  30 %-a a 3,50 tanulmányi átlag alatt.
 

 (3) A több tanszakos tanuló az első művészeti képzésben való részvétel után térítési díjat, minden további művészeti képzésben való részvételért tandíjat kötelesek fizetni. A kiselőképzőm, előképző, előkészítő, hangszeres előképző képzésben részesülő tanulók az (1)bekezdés b.szerint fizetnek térítési díjat.
 

 (4) Amennyiben a tanuló az előképző osztály mellet már főtárgyi oktatásban is részesül, akkor a térítési díjat a főtárgyi eredménye szerint kell figyelembe venni. Ebben az esetben az előképző szolfézs kötelező tárgynak minősül.
 

 (5) Az új főtárgyi tanulók az (1)bekezdés b.)pontja, valamit a (2)bekezdés b.)pontja, illetve a (3)bekezdés b.)pontja, valamint a (4)bekezdés b.)pontja szerint fizetnek.
 

 (6) A SÁIO és AMI zeneművészeti ágon a tanulmányi átlageredmény megállapításánál a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.
 

*3.§.
A tandíj fizetési kötelezettség mértéke a tanulmányi eredménytől függően az alábbi:
 

 A nappali oktatás kivételével a második, továbbá minden esetben a harmadik és további szakképesítés megszerzésekor az első félévben a korábbi tanulmányi eredménytől függetlenül, kivéve az évismétléskor – a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:
 

a.)  40 %-a 4,51 tanulmányi átlag felett
b.)
  60 %-a 3,00-4,50 tanulmányi átlagig
c.)
  100 %-a 3,00 tanulmányi átlag alatt
 

 Mentességek, kedvezmények
 

4.§.
(1) Az intézmény igazgatója az adott tanévre megállapított térítési díjnak a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 8 %-ban megállapított kereten belül a tanulók szociális helyzetére való tekintettel mentességet, illetve kedvezményt állapíthat meg.
 

 (2) Nem kell térítési díjat és tandíjat fizetnie a hátrányos helyzetű tanulónak.
 

 *(3) Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezményeken túl a szociális helyzet alapján adható mentességek, kedvezmények:
a.) Az oktatásban résztvevő tanuló törvényes képviselője kérelmére, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj összegét 50 %-kal csökkenteni kell.
b.) Az országos tanulmányi versenyen helyezést elért tanulót egy tanéven keresztül a jeles tanulóra megállapított kedvezmény illeti meg.
 

 *(4) Hk.

(5) A félévente fizetendő térítési díj, illetve tandíj összegét 50.-Ft-ra kerekítve kel megállapítani, és tanulmányi eredményként a megelőző félév eredményét kell figyelembe venni.
 

 (6) Az első évfolyam első félévét végző tanuló esetében kiindulási alapnak a jó eredményt kell tekinteni, majd a második félévben megállapítandó térítési díjat a tanuló tényleges tanulmányi eredményéhez kell igazítani, és az első félévben biztosított kedvezményt korrekciós tényezőként be kell számítani.
 

 Eljárási rendelkezések
 

 5.§.
(1) Az intézmény igazgatója a közoktatási törvény 115-116.§-ban felsorolt pedagógiai szolgáltatásokra vonatkozó és a megállapítást követő tanévben fizetendő térítési díj és tandíj alapösszegét 2005. évben beiratkozáskor, a következő években minden év március 31-ig határozza meg a közoktatási törvény 117.§-ában foglaltak szerint.
 

 (2) Az intézmény igazgatója a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről e rendelet szerint a tanulmányi eredmények alapján járó, illetve a szociális helyzet alapján adható kedvezményről, a térítési díj és tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatja:
- az intézmény képzésben résztvevő tanulókat *tanévkezdéskor
- az intézményben felvételre jelentkező tanulókat a felvételi követelményekről szóló tájékoztató során.
 

 (3) Hk.
 

 (4) Hk.
 

 (5) Hk.
 

 (6) A térítési, illetve tandíj fizetési kötelezettségének a tanuló félévente köteles eleget tenni.
 

 (7) Hk.
 

 (8) E rendelet alkalmazásakor a tanuló számára megszabott nyilatkozat tételi, illetve fizetési kötelezettség a törvényes képviselőt terheli.
 

 (9) Az intézmény igazgatója a szociális kedvezmények odaítélésekor köteles kikérni az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményét.
 

 (10) Az intézmény igazgatója a térítési díjakról és tandíjakról, valamint ezek megfizetéséről tanulónkénti nyilvántartást vezet.
Záró rendelkezések
 

6.§.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendeletben foglaltakat a 2005/2006-os tanévben kell első ízben alkalmazni.
 

*(2) E rendelet alkalmazásában jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 4.§.(1)bek. a.pontja szerint.  
 

 Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                              Csoboth Tamás  
             körjegyző                                                                 polgármester
 

Jelen rendelet Somberek községben kábeltelevizión keresztül 2005. október 7. napján kihirdetésre került.
 

Somberek, 2005. október 7.
 

                                  Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

körjegyző
 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalását Somberek Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazása alapján Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzője készítette.
 

Somberek, 2008. január 10.
 

 Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna
        körjegyző

 

 

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119