Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
   

Somberek Község Önkormányzat

10/2001.(IX.02.)Kt.számú rendelete

Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

 

Somberek Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 1.§.(6)bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse

Somberek Község Díszpolgára címet

alapít, és ezen elismerés adományozásának feltételeit és eljárás rendjét ezen rendeletében szabályozza.

A díszpolgári cím

1.§.
(1) Somberek Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2) Díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

2.§.
(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azon kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgokat megilletik.

(2) A község díszpolgára:

a.) Tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésén,
b.) Az önkormányzat által rendezett ünnepségre hivatalos és a lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.
c.)  Díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti intézményeit, valamint ilyen jellegű rendezvényeit.
d.) Elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszhelyet biztosít számára.

Az elismerés adományozásának rendje

3.§.
(1) A díszpolgári címet az önkormányzat ünnepélyes keretek között, lehetőség szerint nemzeti ünnep alkalmával adja át.

(2) Az elismerés odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület előkészítő bizottságot hozhat létre, amelynek tagjait a község köztiszteletben álló polgárai közül név szerint kéri fel.

(3) Az előkészítő bizottság (rangsor) javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve terjeszti a képviselő-testület elé.

(4) A képviselő-testület az elismerő cím odaítéléséről minősített többséggel dönt.

Az elismerés visszavonása

4.§.
(1) Az elismerő cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

(3) Visszavonás módjára a 3.§-ban meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezések

5.§.
(1) Az elismerésben részesített személyekről a Körjegyzőség nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2.§.(2)bekezdésében foglaltak érvényesítéséről.

(2) Az elismerés költségeinek fedezetés az önkormányzat az éves költségvetésében kell biztosítani.

6.§. Ezen rendelet 2001. október 1. napján lép hatályba.

Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                   Dombai Gyula
             körjegyző                                                    polgármester

Jelen rendelet 2001. szeptember 2. napján kábeltelevízión keresztül kihirdetésre került.

Somberek, 2001. szeptember 2.

                                                       Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna
                                                                   körjegyző

 

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119