Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
   

Somberek Önkormányzat Képviselő-testület

2/1995.(III.01.)Kt.számú rendelete
A Közterület használat engedélyezéséről.
a 18/2005.(X.29.)rendelettel egységes szerkezetben.

 

Somberek Önkormányzat Képviselő-testülete közterületének védelme és használata céljából az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A rendelet hatálya kiterjed: Somberek község területén
a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott (járda, tér, közpark, telekhatár és a közút közötti terület stb.) belterületi földrészletekre,

b) belterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott részére.

2.§.

Az 1.§-ban meghatározott közterületeknek bármilyen módon történő elfoglalásához, valamint a rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges.

3.§.

Előzetes közterület-használati engedély szükséges:
a) épületek, építmények közterület felőli részén kirakatszekrény, hirdető (amennyiben a közterületbe 10 cm-nél mélyebben nyúlik), előtető, ernyő vagy más hasonló jellegű berendezések elhelyezéséhez, üzletek elé történő kitelepüléshez, árukirakáshoz, illetve vendéglátó-ipari előkert céljára,

b) közterületen elárusítóhelyen, egyéb bódé, pavilon, hirdetőeszköz, egyéb tábla, köztéri tárgyak (pad szobor, emlékmű, stb.) elhelyezéséhez,

c) gépjármű várakozóhely közterületen történő kialakításához (személygépkocsi, busz, traktor, pótkocsi, mezőgazdasági haszongép, stb.)

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, továbbá egyéb anyagtárolás céljára, amennyiben annak időtartama a 15 napot meghaladja,

e) mozgóárus, mutatványos, szolgáltató tevékenység gyakorlásához szükséges közterület foglaláshoz,

f) út, járda, köztér felbontása, teljes vagy részleges lezárása esetén.

4.§.

Amennyiben a 3.§.(d)pontjában meghatározott közterület foglalás időtartama a 15 napot nem haladja meg, és ez nem jár a gyalogos és járműforgalom korlátozásával, csupán előzetes bejelentést kell tenni az építésügyi hatósághoz, megjelölve a közterület szabaddá tételének időpontját is.
5.§.

(1) A közterület-használat esetén - a használat céljától és jellegétől függően - az 1.számú mellékletben meghatározott közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) A közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétel esetén a 19/1994.(V.31.)KHVM. számú rendelet mellékletében közzétett díjtételek középarányos összegét kell megállapítani.

(3) Közterület engedély nélküli használata esetén az egyébként fizetendő díj kétszeresének a megfizetésére lehet kötelezni a használót.

**6.§.

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a kérelmezőnek az Önkormányzat hivatalában (Körjegyzőségen) kell írásban benyújtani. Az eljárás során elektronikus ügyintézés nincs.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az engedély kérőnek és képviselőjének nevét, lakcímét (székhelyét, telephelyét)
- a közterület használat célját és időtartamát,
- a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
- önálló hirdető-berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklámhordozó méreteit, műszaki dokumentációját, statikai és látványtervét.

**7.§.

Engedélyezés során figyelembe kell venni az OTÉK (253/1997.(XII.20.)Korm.rend.) és a helyi rendezési terv és építési szabályzat előírásait.

8.§.

(1) Nem adható közterület-használati engedély, ha a kívánt igénybevétel a kérelmező magáningatlanán is megoldható.

(2) Az 1 tonna teherbírásnál nagyobb gépjárművek, valamint nyergesvontató, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, lakókocsi, autóbusz rendszeres vagy folyamatos tárolására csak a rendezési tervben e célra kijelölt közterületen adható engedély.

**9.§.

(1) Képviselő-testület a közterület használat engedélyezésére vonatkozó hatáskört a polgármesterre ruházza át. A polgármester által hozott döntés ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
(2) Amennyiben a polgármester a kérelemnek helyt ad és nincs ellenérdekű ügyfél, a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. 71.§-ának (3)bek. alapján egyszerűsített határozat is hozható.

(3) Az engedély a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. 72.§.(1)bekezdésén túl tartalmazza:

      - az engedélyes nevét, állandó lakóhelyének címét,
      - a közterület használat célját és időtartamát,
      - a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos           meghatározását,
      - a díj mértékét és fizetésének módját,
      - az engedély megszűnését követően az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó                   kötelezettség előírását.

(4) Közterület-használati engedély nem jogosít az egyébként külön engedély alá eső tevékenységek gyakorlására.

(5) A közterület-használati engedélyt másra átruházni nem lehet.

(6) Aki a közterületet használja, köteles az igénybevett területet és környezetét tisztántartani.

10.§.

Meg kell vonni az engedélyt, ha a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használják vagy díjfizetési kötelezettségének az engedélyes felszólításra sem tesz eleget.

11.§.

(1) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén az engedélyező hatóság az eredeti állapotot az engedélyes költségére helyreállítja.

12.§.*

(1) Szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a 3.§-ban meghatározott közterületet engedély nélkül használja. 

13.§.

Ez a rendelet 1995. március 1. napján lép hatályba.

Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna s.k.                                     Dombai Gyula s.k.
           körjegyző                                                      polgármester

Rendelet egységes szerkezetbe foglalását a képviselő-testület felhatalmazása alapján  Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzője készítette.

Somberek, 2005. november 1..                    
                                                               Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna
                                                                          körjegyző

1.számú melléklet

1./ Épület falán, közterületbe nyúló ernyő, hirdető, reklámberendezés, előtető, stb.

        3 m2-ig     1.000.-Ft/év
        3 m2 felett        2.000.-Ft/év

2./ Közterületen elhelyezett hirdetés, reklám, tájékoztató, stb.

        m2-enként         1.000.-Ft/év

3./ Közterületen elhelyezett árusító fülke, más bódé, helyiség (nem átmeneti elhelyezés)

        10 m2-ig    5.000.-Ft/év
       

4./ Közterületen történő alkalmi árusítás, eladó állványról, sátorból, ideiglenes bódéból

        5 m2-ig     300.-Ft/nap
        5 m2 felett        500.-Ft/nap

5./ Épület elé történő kitelepülés, vendéglátói előkert

        10 m2-ig    300.-Ft/hó
        10 m2 felett       500.-Ft/hó

6./ Munkagép, erőgép, vontató, stb. nem parkolásszerű közterületi tárolása 30.-Ft/m2/hó

7./ Körhinta, céllövölde

        napi          2.000.-Ft

        Egyéb mutatványos (horgászat/
        napi          1.000.-Ft

8./ Közterület építési anyaggal, tüzelővel való elfoglalása, stb.

        1 évig ingyenes (bejelentési kötelezettség van)
        1 év után   30.-Ft/m2/hó

 

 

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119