Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
   

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület

3/2002.(I.27.)Kt.számú rendelete

a közművelődésről

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelődésben, a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében – a helyi sajátosságok figyelembevételével – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 16.§.(1)bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77.§-ában (továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) Somberek Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a
közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.

(2) Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai
tevékenység és a szolgáltatás tekintetében az intézmények megfelelő szintű működését. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.

A közművelődési rendelet célja

2.§.

(1) A közművelődési koncepció elkészítésével, majd ezután a rendelet megalkotásával a
képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit az intézmény szakmai önállósága mellett, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a község nemzeti és nemzetiségi hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

(2) Kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok:

a.) a község sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és közkinccsé tétele, fontos szempontként figyelmet fordítva a még meglévő, vagy feleleveníthető nemzetiségi hagyományokra,
b.) a község népességmegtartó kondícióinak megőrzése, illetve növelése,
c.)  a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása,
d.) a község kulturális arculatának kialakítása a lakosság polgárosodásának elősegítése folyamatos cél.

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái

3.§.

(1) A község minden polgárának és közösségének joga, hogy

a.)  megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismerete formálásában, valamint a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,
b.)  igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények nyújtotta szolgáltatásokat,
c.)   gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett
közművelődési intézmény útján látja el.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, nemzetiség,
    világnézet vagy politikai irányzat mellett sem kötelezhetik el magukat.

(4) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást akkor köthet, ha az általa vállalt feladat
    ellátására nincs intézményi feltétel.

(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az Önkormányzat a civil közösségek,     szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági
    vállalkozók közreműködését is igénybe veszi.

(6) Az Önkormányzat a Polgármester útján gondoskodik a község közművelődési
    feladatainak koordinálásáról.

(7) Az Önkormányzat intézménye útján is tájékoztatja a község lakóit a közművelődési
    lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy

a.) a közművelődési programokat ismertesse a helyi elektronikus média,
b.) az önkormányzati fenntartású intézmény a programjaikat plakátokon, saját intézményi és önkormányzati hirdető táblákon és szórólapokon is tegyék közzé, és készítsenek időszakonként műsorfüzeteket, és azt  juttassák el a lakossághoz.

Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai

4.§.

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait közművelődési szakmai koncepció alapján
végzi, amelynek tartalmát a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a polgárokkal egyeztetve határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a községben kialakult művelődési hagyományokra, a község fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.

(4) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai:

a.) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c.)  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
f.)   a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h.) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

(5) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá

a.) a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését,
b.) a község tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét,
c.)  az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,
d.) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit,
e.) a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,
f.)   a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét,
g.) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

5.§.

(1) Az Önkormányzat közművelődési intézményt működtet, közművelődési
    megállapodásokat köthet (közművelődési feladatokat ellátó közalapítványokat hozhat létre).

(2) Az Önkormányzat a 4.§.(4)bekezdésében meghatározott feladatait közművelődési
intézményén és színterein, valamint szükség szerint esetenként közművelődési megállapodásokon keresztül látja el.

(3) Az Önkormányzat fenntartóként az alábbi intézményt működteti:

    Művelődési Ház
    7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 113/A.

(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

a.) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
b.) az egyházakkal,
c.)  a kisebbségi önkormányzattal,
d.) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
e.) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel sajátos, hiánypótló, az önkormányzati intézmények által nem ellátott községi jellegű közművelődési feladatok teljesítése érdekében az Önkormányzat közművelődési megállapodást létesíthet.

(6) Az (5)bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6.§.

(1) A Tv. És e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint. Éves munkatervükben rögzítik konkrét feladataikat, annak költségtervezetét, amelyeket a megelőző év november hónapban elkészítenek, majd tájékoztatásul megküldik a képviselő-testületnek vagy a polgármesternek.

(3) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények munkájukról, a közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente beszámolnak. A szakmai beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

A közművelődési feladatok finanszírozása

7.§.

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból – a közművelődési feladatok támogatására – biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a tartalék terhére a képviselő-testület döntése alapján biztosítja, a mindenkori éves költségvetési rendeletében.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza:

a.)   az intézmények üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit,
b.)    az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül alapilletmények, kötelező pótlékok, költségtérítések fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait,
c.)    az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.

(4) Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az ellátott alap- és nem alaptevékenységnek megfelelően, minden évben felülvizsgálatra kerül és azzal összhangban az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra.

(5) Az intézmények az évközben elért többletbevételüket az adott intézmény fejlesztésére felhasználhatják, az éves költségvetési rendeletben szabályozott rendelkezések figyelembevételével.

Közművelődési tevékenység támogatása

8.§.

(1) Az Önkormányzat e rendeletében meghatározott feladatait, vagy egyéb kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesüléseket és magánszemélyeket évente közművelődési céllal pénzügyi támogatásban is részesítheti.

(2) A pénzügyi támogatás összegét a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

Hatálybalépés

9.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                   Dombai Gyula
              körjegyző                                                    polgármester 

 

Jelen rendelet Somberek községben 2002. január 27. napján kábeltelevízión keresztül kihirdetésre került.

Somberek, 2002. január 27.

                                                       Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna
                                                                     körjegyző

 

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119