Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 


Pályázatok

 

 


 

 

Kedvezményezett neve: Somberek Község Önkormányzata
Projekt címe: Somberek belterületi vízrendezése
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00033

A projektet Somberek Község Önkormányzata, mint a projekttel érintett terület         vízügyi feladatait ellátó szerv és Baranyai Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósítják meg.

A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Somberek település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

A projekt specifikus célja a Sombereki vízfolyás belterületi mederszakaszainak és kapcsolódó medreknek a rendezése a csapadék és a belvíz Somberek belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése. A vízelvezető árkok korszerűsítése (árokburkolása) megelőzné, ill. csökkentené a magán- és közvagyont egyaránt fenyegető vízkárokat. A projekt megvalósulása az élet- és vagyonbiztonságot, és elsősorban az épített környezet védelmét szolgálná. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció kerül lebonyolításra a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében. A fejlesztés által javul a települési környezet, hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez, valamint segíti a népességmegtartást.

A projekt összköltsége 160.817.111,-. A fejlesztés által érintett területen közel hatvan közvetlenül veszélyeztetett lakóingatlan, egy közintézmény (szociális otthon) és több helyi védelem alatt álló építmény (pl.: kápolna, lakó és gazdaságiépületek) található, így a beruházás által megvédendő érték jelentősen meghaladja a tervezett projekt összköltségét.
A fejlesztés műszaki-szakmai eredménye Somberek község belterületén a csapadékvíz csatorna 990 m hosszban történő rendezése. A fenntartható vízgazdálkodás érdekében szemléletformáló akció lebonyolítása.

 
A projektben vállalt tevékenységek 2023. márciusával bezárólag megvalósultak.


 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
3021259370 projekthez
 

Előzmények:
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvoda udvar című, MFP-OUF/2019 kódszámú felhívás alapján Somberek Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 3021259370 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogatói Okiratot 2019.11.11-én vettük kézhez.
 

Projekt megvalósítás:
A Támogatói Okirat kézhezvétele után megrendeltünk az óvodai játszótéri eszközöket attól a szállítótól, amelynek az árajánlatát a pályázathoz is csatoltuk. A szállítói szerződés 2020.01.27-én került megkötésre. A szállítás gyorsan, 4 hónapon belül megtörtént (2020.05.19.)
 

Projekt műszaki-szakmai tartalma:
1-1 db hajó, kéttornyú vár, fészekhinta, homokozó, négyüléses kétrugós mérleghinta és óvodai asztal-pad garnitúra beszerzése, szállítással és telepítéssel együtt.
 

Projekt eredményei, hatásai:
A projekt által megvalósult Somberek településen a meglévő óvoda udvarának fejlesztése, melynek keretében mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő kültéri játszóeszközök kerültek beszerzésre.
A fejlesztés segíti a kisgyermeket nevelő családok életét, a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő korai megsegítését, illetve az önkormányzatok óvodai szolgáltatás ellátási kötelezettségének teljesítését. Megvalósul a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődése. A pályázatból létrehozott játszóudvarok, fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet vonzóbbá váljon a családok számára.
A beruházást környezettudatos módon folytattuk le: környezetbarát (fából készült) technológiákat és anyagokat vásároltunk. Az eszközbeszerzés során előnyben részesítettük a többfunkciós, kopásálló, kevésbé amortizálódó termékeket. .
Tájékoztatás és nyilvánosság
Az eszközbeszerzésen kívül a projektnek része volt még a nyilvánosság biztosítása, melynek keretében a kötelező arculati elemeket betartva, 2 db különböző helyre Falutáblát helyeztünk ki, a település közigazgatási határát jelző, a település nevét tartalmazó tábla alatt, a település fő forgalmi útvonalai mentén, a település központja felé vezető oldalon. Ezen kívül az óvodára kihelyeztük a támogatói táblát.
A projekt menedzsment folyamatosan végezte munkáját, melynek következtében a megvalósítás gördülékeny volt, akadályozó vagy veszélyeztető tényező nem merült fel.

Somberek, 2020. július 9.

Csoboth Tamás
polgármester
 


 

Szakmai beszámoló

Somberek Község Önkormányzata elnyert pályázatáról.


A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Csele-Borza Völgye Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-16-8-4.1-17 kódszámú, Csele-Borza Völgye Egyesület – Természeti és épített környezet fejlesztése- Játszótér fejlesztése Somberek –vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt teljes költsége: 4.427.220.-Ft
Támogatás összege: 3.499.998.-Ft
Önerő: 927.220 .-Ft

A nyertes pályázó Etion Kft. - Budapest
A beruházás 2020. augusztus 7-én elkészült.

Somberek, Dózsa György utca 64. előtti játszótéren az eszközök elavultak, elbontásra kerültek. (212, 213 hrsz-on)
Az Önkormányzat vállalta, hogy a gyerekek részére biztosítja a kültéri játékok használatát.
Az új játszótér a beszerzett 4 db új eszközzel alkalmassá vált arra, hogy közösségi térként működjön, valamint jól szolgálja a gyermekek szabadban történő aktív mozgását.
Somberek Község Önkormányzata rendelkezik honlappal, a megítélt támogatásról a www.somberek.hu honlapon adtunk tájékoztatást.

Somberek, 2020. 08. 07.
Csoboth Tamás
polgármester

 


 

SIKERESEN MEGVALÓSULT A ZÁRTKERTEK FEJLESZTÉSE SOMBEREKEN

Somberek Község Önkormányzata az Agrárminisztérium ZP-1-2019 kódszámú, „A Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatása” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a zártkertek fejlesztésére. A támogatás összege 10 millió forint.

A pályázatból megvalósult az útfelújítás. Ennek során a meglévő földút felső rétegének leszedése és gépi terítése történt meg, majd tükörkészítés, és mechanikailag stabilizált alapréteg készítése tömörítéssel 1792 m2 felületen, 640 méter hosszban, 2,8 méter szélességben. Szintén megtörtént a padkarendezés, valamint vízelvezető árok kialakítása a megfelelő vízelvezetés biztosítása miatt és az út védelme érdekében. Végül simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 3 méter szélességig. A zúzott követ 5 cm vastag mart aszfalttal burkoltuk, amely természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyag. Az utóbbi anyag felújításához felhasznált anyagok építési-bontási hulladékot feldolgozó művekből származó tisztított, osztályozott ásványi termékek.

A pályázat másik eleme a vadkerítés kiépítése volt. 10x10x240 cm-es szögletes alakú betonoszlopok 3 méterenként, minden 10. és sarokoszlop 2 oldalról kitámasztva, 160 cm magas 2,2/3,15 mm vastag csavart kötésű vadhálóval, mely alulról 80 cm-ig sűrített, 1 sor feszítőhuzallal, és 1 sor szögesdróttal a tetején, így a teljes magasság 170 cm lett. Ezen kívül 3 db kapu is beépítésre került. A kerítés építéséhez önkéntes közösségi munkában megtisztítottuk a talajt, gépi gödörfúrásra alkalmassá tettük.

A projekt megvalósítás során együttműködtünk a Cselevölgye Vadásztársasággal.

Számszerű eredmények: 1792 m2 felújított út felület, 250 méter vadkerítés, 40 db (7 ha 583 m2) fejlesztett zártkert.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP 392 Mohács

  • Kedvezményezett neve: Mohács Város Önkormányzata, Majs Község Önkormányzata, Nagynyárád Község Önkormányzata, Kölked Község Önkormányzata, Somberek Község Önkormányzata, Dunaszekcső Község Önkormányzata, Lánycsók Község Önkormányzata.

 

  • Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban.

 

  • Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft

 

  • Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

  • A projekt tartalmának bemutatása: A „Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban” című támogatási kérelem a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett Mohácsi járásban érintett 7 önkormányzat és két önkormányzati társulás konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Mohács, Dunaszekcső, Kölked, Lánycsók, Majs, Nagynyárád, Somberek, mindösszesen. A konzorcium tagjai főként óvodai intézményekkel, a településen működő iskolás korúak számára oktatást és kulturális programot nyújtó intézményekkel, illetve hivatalikkal vesznek részt a projekt megvalósításában. Érintett a humán alapszolgáltatást nyújtó családsegítő szolgálat és a nappali idősellátást biztosító intézmény. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A Konzorcium az alábbi részcélokat tűzte ki magának a projektben: A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

 

  • A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.08.31.

 

  • Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00038

 


 

 

Szakmai beszámoló
Sportkör Somberek Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból elnyert pályázatáról.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Csele-Borza Völgye Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-16-8-8.5.1-17 kódszámú, Csele-Borza Völgye Egyesület – Civil társadalom szerepének erősítése című pályázaton a Sportkör Somberek

36 db nyilászáró beszerzésére 2.399.999.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt teljes költsége: 2.825.542.-Ft
Támogatás összege: 2.399.999.-Ft
Önerő: 425.543.-Ft

A nyertes pályázó a Csikós Asztalosipari Szövetkezet.
A beruházás 2019. október 2-án elkészült.
A Sportöltöző elavult nyílászárói helyébe 36 db műanyag nyílászáró került beépítésre, melyből 2 db ajtó cseréje is megtörtént. Az ablakok, ajtók biztonsági vasalással, külső párkánnyal és K.1.1 energetikai megfelelőséggel rendelkező üveggel készültek.
Az új nyílászáróval megfelelő vagyonvédelem is biztosított és az energetikai korszerűsítés keretében várhatóan csökken a fűtés költsége is.
Somberek Község Önkormányzata rendelkezik honlappal, a megítélt támogatásról a www.somberek.hu honlapon adtunk tájékoztatást.

Somberek, 2020. 01. 21.
Hehl Zoltán
Sportkör elnöke

 


 


 2014

A sombereki és görcsönydobokai egészségügyi alapellátás fejlesztéseTestvérvárosok polgárainak találkozója

"A 10 európai év ünnepe Sombereken"
-
bővebben

projektet az Európai Unió finanszírozta az "Európa a polgárokért" program keretében

képgaléria

 


2013

KEOP-6.1.0/a/09-11-0123 számú, "Fenntartható fejlődés projekt Sombereken és Dunaszekcsőn"Testvérvárosok polgárainak találkozója
képgaléria

 


 

Projekt azonosító száma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0755

- TIOP-1.1.1-07/1-2008-0755 TÁJÉKOZTATÓ
 Sombereki Általános Iskola, Óvoda és AMI Igazgatójától

   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119